Voorwaarden

 

(I) Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 4 augustus 2022

Doenwatblijftliggen.nl is een website van THIMO SONIUS.

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:“Voorwaarden”: algemene voorwaarden THIMO SONIUS. 

“THIMO SONIUS.”: THIMO SONIUS., gevestigd aan de Centurionbaan 160-18, 3769AV Soesterberg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51659166. 

“Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van THIMO SONIUS. wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen THIMO SONIUS. en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met THIMO SONIUS., voor de uitvoering waarvan door THIMO SONIUS. derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. THIMO SONIUS. en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien THIMO SONIUS. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat THIMO SONIUS. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld staat op de factuur. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien THIMO SONIUS. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

THIMO SONIUS. is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
aan de zijde van THIMO SONIUS. in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. 

Voor zover THIMO SONIUS., uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen THIMO SONIUS. verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van THIMO SONIUS. in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van
THIMO SONIUS. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag door de Klant van de overeengekomen training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch of per e-mail: mail@thimosonius.com.

Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Na aanvang van de training is annulering niet meer mogelijk.

In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- aan
administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt een bedrag van € 200,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij verhindering van een deelnemer voor de overeengekomen opleiding of training, kan – na toestemming van THIMO SONIUS. – een vervanger worden gestuurd. Dit is uitsluitend van toepassing op opleidingen en trainingen die nog niet zijn aangevangen.

De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door THIMO SONIUS.. 

In het geval van niet verschijnen op de eerste trainingsdag, beschouwt THIMO SONIUS. dat als beëindiging van de opleiding zoals bedoeld in Artikel 5 lid 5, inclusief de daarin beschreven verplichtingen. Gezien de aard en opbouw van de trainingen, is het alsnog deelnemen aan de overige
trainingsdagen niet mogelijk. Indien de Klant binnen een jaar na de eerste trainingsdag alsnog de training wil volgen, bedragen de aanvullende
deelnamekosten 50% van de actuele trainingskosten. Indien de Klant later dan een jaar na de eerste trainingsdag alsnog de training wil volgen, wordt dit beschouwd als een nieuwe inschrijving waarvoor de volledige trainingskosten zijn verschuldigd.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan THIMO SONIUS. of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere
rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van THIMO SONIUS. ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan
kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THIMO SONIUS.
niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens 

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan THIMO SONIUS. verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van THIMO SONIUS.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) trainingen en daaraan gerelateerde producten en diensten van THIMO SONIUS.. De Klant heeft te allen tijden het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@thimosonius.com. De Klant en THIMO SONIUS. zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.


Artikel 8. Overige rechten THIMO SONIUS. 

In geval van een (ter beoordeling van THIMO SONIUS.) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt THIMO SONIUS. zich het recht voor de betreffende training te laten vervallen cq niet door te laten gaan. Deelnemers wiens training dit betreft, zal alternatieve data worden voorgesteld. 

In geval de ingeplande trainer wegens ziekte of anderszins zwaarwegende overmacht verhinderd is de overeengekomen training te verzorgen, zal
THIMO SONIUS. al het redelijke in het werk zetten om een vervangende trainer in te zetten. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal de training moeten
worden verplaatst naar andere data. De overeenkomst met de Klant blijft in dat geval onverminderd van kracht. De Klant heeft vanwege de overmacht
geen recht op restitutie van enige aard.

Artikel 9. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens THIMO SONIUS., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij THIMO SONIUS. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
THIMO SONIUS. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

(II) Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 24 juni 2023

 

THIMO SONIUS., gevestigd aan Centurionbaan 160-18, 3769AV Soesterberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: https://thimosonius.nl
Adres: Centurionbaan 160-18, 3769AV Soesterberg
Contact: Sonius is de Functionaris Gegevensbescherming van THIMO SONIUS. Hij/zij is te bereiken via rekenkamer@thimosonius.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

THIMO SONIUS. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rekenkamer@thimosonius.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

THIMO SONIUS. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– THIMO SONIUS. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– THIMO SONIUS. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– THIMO SONIUS. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

THIMO SONIUS. werkt met gerenommeerde partijen voor geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van THIMO SONIUS.) tussen zit. THIMO SONIUS. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THIMO SONIUS. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Web, data en statistieken
Zoals: Analytische cookies die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 5 jaar

  •     Ikzelf
  •     Derden

Categorie: Financieel, betalingen en tenaamstellingen (zoals factuuradres)
Functie: Transparantie in de administratie bieden aan de Belastingdienst

Bewaartermijn: 7 jaar

  •     Ikzelf
  •     Derden


Delen van persoonsgegevens met derden

THIMO SONIUS. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. THIMO SONIUS. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

THIMO SONIUS. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. THIMO SONIUS. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door THIMO SONIUS. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rekenkamer@thimosonius.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

THIMO SONIUS. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
THIMO SONIUS. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rekenkamer@thimosonius.com. THIMO SONIUS. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam thimosonius.nl.